Privacyverklaring

#BeginmetBeginnen, gevestigd te Delft, Ezelsveldlaan 108, 2611 DK, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
Website: https://www.beginmetbeginnen.nl/
Post- en bezoekadres: Ezelsveldlaan 108, 2611 DK Delft
Telefoon: +31(0)652649788

Persoonsgegevens die wij verwerken
#BeginmetBeginnen (hierna: ‘BmB’) verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
– Internetbrowser en apparaat type


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

BmB verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van uw:
– gezondheid


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

BmB verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij u af te leveren


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Bmb bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens > 5 jaar > informeren
Personalia > 5 jaar > informeren
Adres > 5 jaar >informeren

De gegevens van klanten worden voor bepaalde tijd bewaard, wanneer er met de informatie van de klant niets wordt gedaan verwijderd BmB deze informatie na 5 jaar. Voor cliënten/coachees gelden andere regels, deze gegevens dient BmB 15 jaar te bewaren vanwege de bepalingen van de beroepsvereniging van de werkzame Counselor-Coach voor inzage door cliënt/coachee.


Delen van persoonsgegevens met derden

BmB verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. BmB blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

BmB gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Uw privacy rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door BmB en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons kunt vragen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
Ook kunt u vragen om beperking van het verwerken van uw gegevens of daartegen bezwaar maken (artikel 18 en 21 AVG).


Op welke manier kunt u uw rechten uitoefenen?

Als u een beroep wilt doen op één van de rechten die hierboven genoemd worden, kunt u daarvoor een verzoek alsen via info@beginmetbeginnen.nl o.v.v. ‘inzage’, ‘correctie’, ‘verwijderingsverzoek’.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Als uw verzoek erg ingewikkeld is, kan deze termijn worden verlengd.
BmB wil u er ook op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Intrekken toestemming

Als op basis van uw toestemming zijn verkregen, dan heeft u ook het recht op intrekking van de eerder verleende toestemming.
Als u uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in wil trekken, kunt u dit kenbaar maken via info@beginmetbeginnen.nl o.v.v. ‘intrekken toestemming gegevensverwerking’.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

BmB neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@beginmetbeginnen.nl